vrijdag 8 juli 2011

Antwoord op Kamervragen mogelijk negatief advies politiebond over Kunduz

De ChristenUnie en GroenLinks stelden op 30 juni Kamervragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie over een mogelijk negatief advies dat de Nederlandse Politiebond zou kunnen geven aan leden om naar Kunduz te gaan.

De Nederlandse Politiebond (NPB) had zorgwekkende signalen ontvangen over de veiligheidssituatie van Duitse collega’s in Kunduz. De bond deed ook en beroep op de Tweede Kamer de situatie nauwlettend te volgen.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft de vragen op 7 juli beantwoord. Hij zegt onder meer dat er geen zorg is over voldoende animo onder politieagenten om uitgezonden te worden naar Kunduz.

Opstelten zegt ook: "De politievakbonden worden regelmatig geïnformeerd over de veiligheidssituatie. Meest recentelijk zijn de politievakbonden op 30 juni jl. door de Minister van Veiligheid en Justitie geïnformeerd."

Maar de NPB is juist van mening dat de informatie die ze van de overheid krijgt niet overeenkomt met de informatie van Duitse collega's die in Kunduz zijn.

Geeft Opstelten daar eigenlijk wel antwoord op?

GroenLinks en de ChristenUnie wilden juist als een kernpunt weten wat er klopt van de zorgwekkende signalen over de veiligheidssituatie in Kunduz die de NPB heeft ontvangen van Duitse collega’s.


De Kamervragen en antwoorden

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 7 juli 2011

Betreft: Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2011Z14767

Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Buitenlandse Zaken en Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) over het mogelijke negatieve advies van de Nederlandse Politiebond inzake de missie in Afghanistan. Deze vragen werden ingezonden op 30 juni jl. met kenmerk 2011Z14767.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten


Antwoorden van de Ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie op vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) over het mogelijke negatieve advies van de Nederlandse Politiebond inzake de missie in Afghanistan (ingezonden 30 juni 2011,2011Z14767 )

1
Kent u de berichten 1) over het mogelijke negatieve advies van de Nederlandse Politiebond over de veiligheidssituatie in Afghanistan?

Ja.

2
Wat is op dit moment de actuele veiligheidssituatie in het gebied waarin Nederlandse politievrijwilligers actief zullen zijn? In hoeverre verandert dit de actuele veiligheidssituatie voor de betrokken politievrijwilligers die als trainer (binnen de poort) werkzaam zullen zijn?

3
Wat is er waar van de zorgwekkende signalen die de Nederlandse Politiebond heeft ontvangen van Duitse collega’s?

6
Verwacht u onder gelijkblijvende (veiligheids)omstandigheden nog steeds dat de trainingen effectief van start kunnen zoals beoogd?

De veiligheidssituatie in Kunduz past in het beeld dat in januari met uw Kamer is besproken. De toename van het aantal geweldsincidenten van de afgelopen jaren, zoals gemeld in de brief aan de Kamer van 7 januari jl. (Kamerstuk 27925 nr. 415), heeft zich dit jaar vooralsnog niet voorgedaan. Wel is een verschuiving zichtbaar van directe confrontaties naar een meer asymmetrisch optreden. De huidige situatie onderstreept het belang van een goede politiemacht en juridische sector in Afghanistan, en van de Nederlandse politietrainingsmissie die is gericht op de versterking daarvan, De regering heeft er vertrouwen in dat de politiefunctionarissen in de EUPOL missie onder deze omstandigheden hun taken op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren en houdt de algemene veiligheidssituatie nauwlettend in het oog. EUPOL beoordeelt daarnaast tweemaal per dag de veiligheidssituatie in Kunduz. Ook worden nauwe contacten met de Duitse collega’s van het GermanPolice en Project Team (GPPT) onderhouden. Dit beeld werd bevestigd in de contacten van minister Rosenthal tijdens zijn bezoek aan Kunduz op 6 juli.

4
Bent u bereid de actuele veiligheidsinformatie over Kunduz met de politiebonden te delen omdat zij een belangrijke taak hebben richting betrokken politievrijwilligers?

De politievakbonden worden regelmatig geïnformeerd over de veiligheidssituatie. Meest recentelijk zijn de politievakbonden op 30 juni jl. door de Minister van Veiligheid en Justitie geïnformeerd.

5
Is er reden tot zorg over voldoende animo onder de politieagenten om uitgezonden te worden naar Kunduz, nu dit op vrijwillige basis gebeurt? Zo ja, welke?

Nee, op dit moment is het aanbod van politiefunctionarissen toereikend. Er zijn geen aanwijzingen dat het aanbod afneemt.

1) ‘Nederlandse Politie Bond: mogelijk negatief advies missie Afghanistan’, www.goedemorgennederland.kro.nl 28 juni 2011

Zie ook:
SP stelt Kamervragen over veiligheid politiemissie Kunduz
Nederlanders op dodenlijst Taliban, maar “missie Kunduz gaat door ondanks dreigement”
Aanslagen in Kunduz